ABI SHOTECH KTC JUNIOR TENNIS CENTRE TOURNAMENT – BOYS UNDER 18

KTC

ABI SHOTECH KTC JUNIOR TENNIS CENTRE TOURNAMENT
BOYS UNDER 18 1ST ROUND
Results
BOYS UNDER 18 1ST ROUND
Aarnold inigo bt w/c Koshik kailsh 6.3,6.3
LOHIT AKSHA bt AKSHIN INIYAVGLS S 6.-1,6.-0
VISHU MANIVANNAN bt S.8, MUHUNTHA BALAN 7.5,6.1
S.4 OGES THEY JO bt MB ADITYA 6.1,6.1
ANURUSH R bt V ROHIT 6.0,6.2
W/C HARIHARA VENKATARAMN bt K RISHI THIRUVENDAM W/0
HARISH BABU bt S6 P SATHYAKALYAN 6.1,6.3
S.5,VISHAL PRASHANTH bt W/C SINGH ANUBHAV G 6.0,6.0
AKASH VETRIVEL MS bt S VIGNESWARAN 6.3,4.67,7.6(1)
STEVE TARAN bt A MOHAMMAD MINNA W/O
S.3 DEEPAK SENTHILKUMAR bt W/C SIDDHARTH RAMESH 6.0,6.0
KIRAN ARUNASHALA bt M SIVASUBRAMANIAN 6.0,6.1
ROHIT V GOAPAKRISHNAN bt YESHWANT RAGHAV 6.4,6.2
R.S MOHIT bt C ASHWIN 6.2,6.1

Leave a Comment