Krishnan Tennis Centre Tournament 2016

Krishnan Tennis Centre Tournament 2016
(18th Jan ti 23rd Jan 2016)
Date: 18th Jan 2016

Krishnan Tennis Centre

Krishnan Tennis Centre

Boys U12 Singles

1st Round – Results

S-1 Aaron Niranjan E S bt W/C Balaji Manish 9-2

Q A.S. Shyam Sundar bt L.L. Vishal S 9-8 (5)
Q A.V. Pranav bt Q Ashwin Karthikeyan 9-4
S.6 Adhrit Awaz bt Aaron Joshua Paul 9-3
S.3 Pranav Karthik bt V.Ashwin 9-0
Gagan Rakesh Vimal bt Q – Hari Krishnan 9-7
Aryan Lakshmanan bt W/C. Hasan Mohammed. S 9-2
S.7 M. Siddarth bt L.L. – N.S. Prano 9-2

S.5/W/C. Ashuthosh Thavan.B bt Sachin Vana Raja 9-5
Q – Paul Cepha bt W/C – L. Rochit 9-7
Velan Vanarajan bt Q.Anirudh . S.K. 9-1
S-4. G. Krishna Priyan bt Q. Jerome Robbins 9-2
S-8. R.P. Pramoth bt Pranav Kumar 9-3
A. Mohammed bt S. Sam Ridh 9-5
R. Dhanushwaran bt Q. Koushik Sundaresan 9-5
S-2. Samuel Jones bt Akash Karakette 9-2

Leave a Comment