திருவிழா கோலம் பூண்டு சென்னை புத்தக கண்காட்சி நடந்து வருகிறது | Chennai Book Fair 2022 | YMCA, நந்தனம் | Chennai

இந்த வருட புத்தக கண்காட்சி ஒரு புத்தக கடலாகவே பார்க்க தோன்றியது. இந்த நவீன டிஜிட்டல் யுகத்தில் smartphone, laptop மற்றும்…